PostHeaderIcon Wst?p - filozofia

Szanowni Pa?stwo!

Dzi?kujemy, ?e zechcieli Pa?stwo odwiedzi? stron? internetow? naszej Praktyki. Stomatologia to nasza ?yciowa pasja. Uda?o nam si? po??czy? prac? kliniczn? z dzia?alno?ci? dydaktyczno-naukow?. Swoj? wiedz? teoretyczn? i praktyczn? przekazywali?my,jako pracownicy Akademii Medycznej we Wroc?awiu, m?odszym kolegom. Podj?li?my udan? prb? naukowego udokumentowania nurtuj?cych nas problemw z zakresu interesuj?cych nas dziedzin stomatologii, co zosta?o potwierdzone tytu?ami doktorw nauk medycznych. Nasza Prywatna Praktyka Stomatologiczna dzia?a od 1990 roku. Do ka?dego z Pa?stwa podchodzimy indywidualnie a dbaj?c o zdrowie i pi?kny wygl?d Pa?stwa z?bw, wykorzystujemy nie tylko bardzo dobrej jako?ci sprz?t stomatologiczny, ale rwnie? wieloletnie do?wiadczenie kliniczne i zdobywan? nieustannie wiedz?.

Dbaj?c o Pa?stwa komfort, do?o?yli?mywiele stara? do niepowtarzalnego wizerunku wn?trz naszej Praktyki. Wszystkie zabiegi stomatologiczne wykonywane s? w klimatyzowanych pomieszczeniach.W trakcie wizyt maj? Pa?stwo mo?liwo?? s?uchania ulubionej muzyki lub ogl?dania interesuj?cego programu w telewizji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? us?ug z zakresu stomatologii, ktre ?wiadczymy dla Pa?stwa. Mog? si? Pa?stwo rwnie? zapozna? si? z efektami ko?cowymi terapii stomatologicznej, ktr? przeprowadzili?my u licznej grupy naszych Pacjentw. Jednocze?nie pragniemy serdecznie podzi?kowa? sta?ym Pacjentom za liczne dowody sympatii.

Do zobaczenia

Ma?gorzata i Pawe? Bohater

 
promocje
  • Korona cyrkonowa - 1000 z?
  • Wybielanie z?bw dwa ?uki- 900 z?
  • Bezp?atny przegl?d stomatologiczny