PostHeaderIcon Leczenie ortodontyczne

We wsp?czesnym ?wiecie pi?kne i proste z?by mocno wp?ywaj? na wysok? samoocen? stanowi?c du?y atut, zarwno w ?yciu zawodowym, jak i prywatnym. Dzi?ki skrupulatnie zaplanowanej i dobrze przeprowadzonej terapii ortodontycznej zyska? mo?na nie tylko ol?niewaj?cy otoczenie u?miech, ale rwnie? wp?yn?? korzystnie na chorobowo zmienione struktury przyz?bia, ?atwiejsze utrzymanie higieny jamy ustnej, poprawi? stan staww skroniowo-?uchwowych oraz wymow?. Szeroka gama nowoczesnych rozwi?za? z zakresu materia?oznawstwa i biomechaniki ortodontycznej sprawia, i? wsp?czesna ortodoncja oferuje mo?liwo?? korekty zaburze? z?bowo-zgryzowych nie tylko u dzieci i m?odzie?y, ale rwnie? u doros?ych. W naszej Praktyce problem z narz?dem ?ucia, z ktrym si? Pa?stwo zg?aszaj? nie jest postrzegany jednostronnie, bowiem ka?da nieprawid?owo??, nie tylko z zakresu ortodoncji, mo?e by? cz??ci? etiologii i znacz?co wp?yn?? na diagnostyk? i plan leczenia. W dobie nowoczesnej stomatologii du?? wag? przywi?zuje si? do wsp?pracy interdyscyplinarnej, gdy? ca?kowity obraz zaburzenia z?bowo-zgryzowego jest wynikiem po??czenia informacji uzyskanych z badania klinicznego, analizy ortodontycznej, jak rwnie?, czasem koniecznych, dodatkowych specjalistycznych konsultacji z zakresu periodontologii, protetyki, dysfunkcji staww skroniowo-?uchwowych, chirurgii szcz?kowo-twarzowej. Niezb?dne jest rwnie? ustalenie skali i hierarchii problemw istotnych dla Pa?stwa, po to, by uzyska? zadowalaj?cy efekt ko?cowy. Jestem przekonana, ?e pierwsze spotkanie ortodontyczne w naszej Praktyce to pocz?tek wsp?pracy zmierzaj?cej do sukcesu terapeutycznego.

Dr n. med. Ma?gorzata Bohater

 
promocje
  • Korona cyrkonowa - 1000 z?
  • Wybielanie z?bw dwa ?uki- 900 z?
  • Bezp?atny przegl?d stomatologiczny