PostHeaderIcon Leczenie protetyczne i implantologiczne

Niesamowity post?p w zakresie techniki dentystycznej sprawi?, i? istnieje szeroka gama mo?liwo?ci uzupe?nienia brakw z?bowych z zastosowaniem nowoczesnych, estetycznych rozwi?za?, dzi?ki ktrym zyskuje si? naturalny pi?kny u?miech. Do problemu nale?y podejs? w sposb z?o?ony nie traktuj?c go jednostronnie. Niezmiernie istotny jest etap prawid?owego zaplanowania leczenia protetycznego, to bowiem gwarantuje wieloletni sukces terapeutyczny. Moje d?ugoletnie do?wiadczenie kliniczne i wiedza gwarantuj? Pa?stwu wysok? jako??, nie tylko pojedynczych koron, ale rwnie? skomplikowanych rehabilitacji protetycznych narz?du ?ucia. Jesli sobie Pa?two ?ycz? dokonuj? wizualizacji wygl?du uzupe?nienia protetycznego na modelach. Od wielu lat pracuj? stosuj?c najnowocze?niejsze techniki terapii protetetycznej. Do prawid?owej artykulacji u?ywam wysokiej klasy artykulatorw. Wsp?pracuj? z laboratorium protetycznym znajduj?cym si? tu? obok naszej Praktyki., co gwarantuje idealny dobr koloru, ktry jest konsultowany przez technika dentystycznego z Pa?stwem. Ponadto bez wzgl?du na to czy jest to tylko pojedyncza korona, czy most wielopunktowy, wszystkie prace przed zako?czeniem s? wsplnie z Pacjentem dostosowywane pod wzgl?dem kszta?tu i prawid?owo?ci zwarcia a konieczne korekty s? dokonywane na miejscu, co pozwala zmniejszy? ilo?? wizyt. Po akceptacji tych parametrw nast?puje etap ostatecznego wyko?czenia uzupe?nienia, rwnie? na tej samej wizycie. Dodatkowo, technik, wsplnie z pacjentem, nadaje uzupe?nieniu protetycznemu wygl?d jak najbardziej zbli?ony do jego w?asnych z?bw, nawet w najdrobniejszych detalach. Takie post?powanie gwarantuje, i? gotowe uzupe?nienie b?dzie niewidoczne dla Pa?stwa znajomych. Na wszystkie wykonane prace protetyczne otrzymuj? pa?stwo 5 letni? gwarancj?.

W wielu przypadkach, aby zaspokoi? oczekiwania pacjenta konieczne jest przeprowadzenie leczenia implantologicznego.Ta opcja terapeutyczna wymaga skrupulatnej diagnostyki i szczeg?owego post?powania przedmiotowego i podmiotowego, bowiem tylko wwczas mo?na osiagn?? sukces terapeutyczny. W naszej Praktyce stosujemy od wielu lat sprawdzony system implantologiczny firmy Camlog, ktrego zastosowanie w odpowiednich sytuacjach klinicznych daje Pa?stwu komfort posiadania funkcjonalnego i estetycznie wykonanego uzupe?nienia protetycznego.

Dr n. med. Pawe? Bohater

 
promocje
  • Korona cyrkonowa - 1000 z?
  • Wybielanie z?bw dwa ?uki- 900 z?
  • Bezp?atny przegl?d stomatologiczny