PostHeaderIcon Endodoncja

W przypadku, gdy dojdzie do stanu zapalnego miazgi z?ba, nale?y wykona? leczenie endodontyczne. Metody mortalne w naszej Praktyce nie s? ju? stosowane od ponad 17 lat. Zawsze stawiali?my na wybr materia?w i sprz?tu medycznego, ktry gwarantuje wysok? jako?? wykonywanych us?ug medycznych. Leczenie endodontyczne jest przeprowadzane w mikroskopie stomatologicznym. Zapewnia to wcze?niej nieosi?galn? dok?adno?? oraz precyzj?. Rwnie? ?atwiej jest lekarzowi odnale?? kana?y z?ba rwnie? te dodatkowe co jest decyduj?ce dla d?ugoczasowego pozytywnego efektu leczenia. Dodatkowo stosowany jest endometr do okre?lania d?ugo?ci roboczej kana?u z?ba oraz radiowizjografia do sprawdzenia prawid?owo?ci przeprowadzonego leczeni. Stosuj?c radiowizjografi? jeste?my w stanie na miejscu zdiagnozowa? m. in. chorob? tkanek okowierzcho?kowych z?ba, stan ko?ci wyrostka z?bodo?owego oraz konieczno?? przeprowadzenia terapii reendo. Do opracowywania kana?w z?ba stosujemy w naszej Praktyce jeden z najnowszych mikrosilnikw Mailefer firmy Dentsplay z systemem niklowo-tytanowych narz?dzi rotacyjnych, ktrych u?ycie pozwala na opracowanie zakrzywionych kana?w.Oferujemy Pa?stwu du?e do?wiadczenie w pos?ugiwaniu si? nowoczesnym sprz?tem i wysok? jako?? wykonanego leczenia endodontycznego.

Dr n. med. Ma?gorzata Bohater

Dr n. med. Pawe? Bohater

 
promocje
  • Korona cyrkonowa - 1000 z?
  • Wybielanie z?bw dwa ?uki- 900 z?
  • Bezp?atny przegl?d stomatologiczny